Forretningsbetingelser

Forretnings-betingelser

1.      Generelt forhold

1.      ReData A/S, CVR-nr. 42636169 (herefter "ReData"), bistå professionelle aktører (herefter ”Kunden”) inden for ejendomsbranchen ved at levere omfattende ejendoms- og transaktionsdata gennem Software as a Service platformen (herefter "Serviceydelsen").

2.      ReData tilbyder adgang til Serviceydelsen på onlineplatformen via https://redata.dk og giver nye potentielle kunder mulighed for at prøve tjenesten gratis i en begrænset periode på 14 dage fra oprettelsesdato.

3.      Efter prøveperiodens udløb er der flere betalte abonnementsløsninger til rådighed for fortsat brug af Serviceydelsen.

4.      De følgende forretningsbetingelser udgør den overordnede Aftale, der regulerer forholdet mellem Kunden og ReData.

5.      For at få adgang til og benytte sig af Serviceydelsen skal Kunden læse og acceptere disse forretningsbetingelser.

6.      Eventuelle specifikationer eller oplysninger i kundens ordrebekræftelse, faktura eller kundens generelle salgs- og leveringsbetingelser, lignende dokumenter eller bilag, har forrang for de i forretningsbetingelserne definerede punkter.

 

2.      Serviceydelse

1.      ReData skal sikre, at Serviceydelsen fra oprettelsestidspunktet er tilgængeligt for Kunden og skal forsyne Kunden med de fornødne oplysninger og adgange til Serviceydelsen

2.      Omfanget af Serviceydelsen defineres i henhold til Kundens prøveperiode eller valg af abonnementsløsning(er) (herefter betegnet som "Abonnementsløsningen").

3.      Udover Serviceydelsen tilbydes tillige forskellige tillægsydelser. Ved valg af en eller flere Tillægsydelser (herefter "Tillægsydelsen") kan særskilte betingelser være gældende, hvilket kunden forpligtes til at acceptere sideløbende med de eksisterende forretningsbetingelser.

4.      ReData tildeler ved kunden en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret til Serviceydelsen samt eventuelle senere opdateringer af Serviceydelsen.

5.      Bortset fra, hvad der måtte være udtrykkeligt tilladt i henhold til punkt 1.6, er den til kunden tildelte licens i henhold til punkt 2.4, betinget af følgende forbud:

a)      Kunden må ikke udbyde sin ret og adgang til at anvende Serviceydelsen i underlicens,

b)     Kunden må ikke give uautoriserede personer tilladelse eller adgang til at anvende Serviceydelsen,

c)      Kunden må ikke genudgive eller på anden måde præsentere indhold eller materiale fra Serviceydelsen,

d)     Kunden må ikke foretage ændringer i Serviceydelsen, og

e)     Kunden må ikke foretage reverse engineering, dekompilere eller disassemblere Serviceydelsen.

6.      Kundens overtrædelse af de i punkt 2.5 nævnte forbud anses som væsentlig misligholdelse af Aftalen, jf. punkt 10.

7.      Kunden skal træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at ingen uautoriseret person opnår adgang til Serviceydelsen.

8.      Kunden må ikke anvende Serviceydelsen på en måde, der forårsager eller kan forårsage skade på Serviceydelsen eller forringer tilgængeligheden af Serviceydelsen.

9.      Kunden er selv ansvarlig for at anskaffe og installere anvendeligt browser-programmel til fremvisning af Abonnementsløsningen. Kunden er bekendt med, at mulighederne for at anvende Abonnementsløsningen afhænger af kundens valg af browser-programmel. ReData sikrer, at almindeligt anvendte browsere understøttes. Licenstager vil ved henvendelse til ReData kunne få oplyst, hvilket browser-programmel der kan anvendes til fremvisning af det licenserede.

10.   ReData er berettiget til at ændre sit programmel med den virkning, at Kunden er nødt til at anskaffe og installere nyt browser-programmel for at være i stand til at anvende Abonnementsløsningen. Kunden er ligeledes selv ansvarlig for, at opkobling til ReDatas server etableres samt for at vedligeholde og opretholde denne opkobling.

 

3.      Abonnementsperiode og opsigelse

1.      Abonnementsperioden er 12 måneder, fra indgåelse af betalt abonnementsløsning(er), hvor intet andet er angivet, i henhold til punkt 1.6.

Efter Prøveperioden, kan Kunden forlænge Licensperioden. Denne følger licensaftalens punkt 2.2.

2.      Abonnementsperioden fornyes automatisk for nye 12 måneder

3.      Opsigelse af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen kan kun ske ved afslutningen af en Abonnementsperiode.

4.      Kunden har mulighed for at opsige aftalen indtil dagen før fornyelse. For at opsige Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen, skal Kunden kontakt ReData og meddele opsigelsen.

I. Det anbefales at gøre dette skriftligt til info@ReData.dk, for at sikre kunden den nødvendige dokumentation.

 

5.      Ved opsigelse:

I. bortfalder Kundens adgang til Serviceydelsen

II. forpligtes Kunden til senest 30 dage efter skriftlig anmodning fra ReData at tilbagelevere eller destruere alt fysisk eller digitalt materiale, herunder Kundens eksporterede data fra Serviceydelsen.

6.      Fortrydelses- og reklamationsret

 I. Redata tilbyder en fortrydelsesperiode på fjorten (14) dage samt to (2) års reklamationsret for privatpersoner, der har indgået en betalt abonnementsløsning(er).

II. Eventuelle reklamationer skal fremsættes over for Redata inden for rimelig tid efter anskaffelsesdatoen for Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen. En måned anses normalt for at være rimelig tid, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Kunden og Redata.

III. Reklamationsretten bortfalder ved forkert eller uhensigtsmæssig betjening af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen.

 

4.      Serviceniveau

1.      ReData forpligter sig til at i videst muligt omfang at sikre Kunden adgang til Serviceydelsen under kontraktens beståen, men kan ikke garantere 100 % tilgængelighed.

2.      Systemnedbrud eller tilsvarende utilgængelighed anses ikke for misligholdelse fra ReDatas side i følgende tilfælde:

I. En Force Majeure-Begivenhed,

II. Nedbruddet skyldes et nedbrud eller en fejl ved internettet eller et andet offentligt netværk, og

III. Nedbruddet skyldes et nedbrud eller en fejl i Kundens computersystemer, Kundens netværk eller planlagte Vedligeholdelsesydelser udført i overensstemmelse med nærværende Aftale.

5.      Supportydelser

1.      ReData yder telefonisk support eller support via e-mail (support@redata.dk) i åbningstimerne i alle Arbejdsdage i tidsrummet 8-16 under Abonnementsperioden.

2.      ReData yder ikke support vedrørende tekniske forhold hos Kunden.

 

6.      Databeskyttelse

1.      I det omfang ReData behandler personoplysninger leveret af Kunden, garanterer ReData:

                           I. udelukkende at ville agere i henhold til de fra Kunden modtagne instrukser i relation til behandlingen af disse personoplysninger,

                          II. at have passende sikkerhedsforanstaltninger (både tekniske og organisatoriske) imod en uretmæssig og uautoriseret behandling af de pågældende personoplysninger og imod tab eller ødelæggelse af disse personoplysninger,

                        III. ikke at ville videregive eller sælge personoplysninger til tredjemand.

                        IV. Ved licenstagerens accept af disse forretningsbetingelser, garanteres det, at licenstager ikke er i direkte konkurrence, eller er ansat i et firma, som konkurrerer med ReData A/S. Det indebærer, at licenstager på intet tidspunkt skal være ansat i, eller eje, en virksomhed der markedsfører en tjeneste, som er i direkte konkurrence med ReData’s hoved- eller tillægsydelse.

 

7.      Immaterielle rettigheder

1.      Ved indgåelsen af aftalen, som følge af accepten af ReDatas forretningsbetingelser, tildeles Kunden udelukkende brugsret af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen. Immaterielle rettigheder tilhørende ReData og enhver tredjepart overdrages ikke til Kunden.

2.      Såfremt der opstår mistanke om krænkelse af ReDatas immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen, skal Kunden øjeblikkeligt kontakte ReData.

 

8.      Overdragelse af rettigheder

1.      ingen af parterne må uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke overdrage, overføre, tage betaling for, licensere eller på anden måde beskæftige sig med eller disponere over kontraktlige rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale.

 

9.      Ansvarsfraskrivelser og tavshedspligt

1.      Kunden anerkender, at Serviceydelsen og/eller Tillægsydelser er et komplekst softwaresystem, og at komplekse softwaresystemer aldrig er helt fri for mangler eller programmeringsfejl. Med respekt for de øvrige bestemmelser i nærværende Aftale, giver ReData ingen garanti for at Serviceydelsen og/eller Tillægsydelser er helt frit for mangler eller programmeringsfejl.

2.      Kunden anerkender, at kompleks software aldrig er fuldstændigt fri for sårbarhed i relation til sikkerhed. ReData har truffet de nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsmæssige foranstaltninger i sit IT-kompleks. ReData kan dog ikke gøres ansvarlig for brud på datasikkerheden udover det ansvar, som ReData allerede selvstændigt har påtaget sig i forhold til ufravigelig lovgivning.

3.      ReData fraskriver sig ethvert ansvar for Serviceydelsen og/eller Tillægsydelser, som eventuelle tredjeparter tilbyder i forbindelse med vores Serviceydelse og/eller Tillægsydelser. Derfor kan ReData ikke holdes ansvarlig for kvaliteten, fuldstændigheden eller pålideligheden af de informationer eller resultater, der genereres, eller for funktionaliteten, tilgængeligheden eller sikkerheden ved tredjepartstjenester.

4.      Redata kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig, herunder for ethvert økonomisk tab, tab af data, tab af goodwill eller for indirekte tab. ReDatas samlede ansvar kan højst beløbe sig til det samlede fakturerede beløb til Kunden for de foregående 12 måneder, før det ansvarspådragende forhold indtræder.

5.      ReData og dets ansatte er underlagt tavshedspligt vedrørende oplysninger, der kan identificere Kunden, og de har ikke beføjelse til at videregive sådanne oplysninger til andre tredjeparter, medmindre andet er specificeret i de gældende forretningsbetingelser, oplysningerne er offentligt tilgængelige, eller ReData er lovligt forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til gældende lovgivning eller en retskendelse.

10.   Misligholdelse

1.       I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse er ReData berettiget til:

10.1.1. at ophæve Aftale med omgående virkning,

10.1.2. at deaktivere en Kundens konto og slette kundedata

10.1.3. erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler herom

2.      Licenstager skal fuldt ud skadesløsholde Licensgiver for ethvert tab, udgift og erstatningskrav lidt af Licensgiver som følge af den uretmæssige videregivelse eller brug af softwarens informationer og data. Dette gælder for såvel handlingen foretaget af Licenstager såvel som dennes medarbejdere, rådgivere og lignende

3.      Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning for direkte eller indirekte tab som følge af ReDatas beslutning om at håndhæve sine rettigheder efter punkt 10.1 eller 10.2

 

 

 

11.   Reference

1.      ReData er berettiget til at anvende Kunden navn og logo som reference og i Leverandørens markedsføringsmateriale, når dette sker uden forpligtelser for Kunden. Kunden er til enhver tid berettiget til at anmode om, at ReData fjerner Kundens navn og logo fra digitalt markedsføringsmateriale og ved eventuelt genoptryk af fysisk materiale.

 

12.   Kildeangivelse

1.      Ved Kundens gengivelse af data i form af tabeller, grafer eller andre illustrationer fra Serviceydelsen, er Licenstager forpligtet til at angive ReData.dk som kilde.

 

13.   Ændringer af ydelser og betingelser

1.      For at sikre den fortsatte udvikling af vores Serviceydelser og/eller Tillægsydelsen forbeholder ReData sig retten til at foretage ændringer.

2.      Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, retten til at ændre form og struktur af de pågældende ydelser.

3.      Ændringer i vores Serviceydelser og/eller Tillægsydelsen har til formål at forbedre dem til fordel for vores kunder.

4.      Kunden har mulighed for at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne klart og utvetydigt er til ulempe for kundens anvendelse af Serviceydelser og/eller Tillægsydelsen.

5.      ReData forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre og opdatere sine forretningsbetingelser, oplysninger og rettigheder.

6.      De gældende forretningsbetingelser vil altid være tilgængelige på ReDatas hjemmeside.

7.      Ved fortsat brug af Serviceydelser og/eller Tillægsydelsen efter ændringer i betingelserne anses dette som kundens accept af ændringerne.

8.      ReData vil altid bestræbe sig på at give varsel om ændringer.

9.      Det er dog kundens ansvar at holde sig opdateret om eventuelle ændringer i de gældende forretningsbetingelser.

10.   ReData vil altid bestræbe sig på at give varsel om ændringer, selvom det er kundens ansvar at holde sig opdateret om eventuelle ændringer i de gældende forretningsbetingelser

14.   Lovvalg og værneting

1.      Denne Aftale skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.

2.      Københavns byret skal være eneste værneting for afgørelsen af enhver strid, der måtte udspringe af eller opstå vedrørende denne Aftale.